|||||||
 
 
 
 
 
 
 
สมัครงานออนไลน์
ชื่อ-นามสกุล * เพศ ชาย  หญิง
เลขที่บัตรประชาชน สัญชาติ
วัน-เดือน-ปีเกิด * ที่อยู่ปัจจุบัน *
ที่อยู่ที่ติดต่อ รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ * มือถือ
อี-เมล์ * วิชาเอก *
ระดับการศึกษา ตำแหน่งที่สมัคร *
สถาบันการศึกษา * ลักษณะการทำงาน: เต็มเวลา *
ภาษาที่หนึ่ง: เลือกภาษา ภาษาที่สอง
ภาษาต่างประเทศแปลเป็นภาษาต่างประเทศ go to ความสามารถในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาแม่ของคุณดีมาก  ดี ปานกลาง

มีความเชียวชาญในด้านต่อไปนี้ (ไม่เกินห้าข้อ)*
Telecom
Computer Hardware
Computer Software
IT 
Electronics
Electrical Equipment
Machinery
Instrument
Energy
Power Industry
Nuclear engineering
Coal
Chemical Engineering
Petroleum
Mineral Resources
Seismology
Culture
Art
History
Archeology
Water Resources
geology
Metallurgy
Light Industry
Textile Industry
Paper Making
Aeronautics
Astronautics
Shipbuilding
Automobiles
Bio-tech
Pharmaceutics
Medical Care
Medical Instruments
Chinese Traditional Medicine
Environment
Military
Philosophy
Religion
Mathematics
Agriculture
Fishery
Husbandry
Forestry
Animal
Plant
Food Processing
Architecture
Civil Engineering
HVAC
Water Supply & Drainage
Building Materials
Non-meta
Metal
Politics
Economy
Physics
geography
Education
Psychology
Law
Management
Quality
Safety
Financing
Securities
Banking
Insurance
Public Finance
Taxation
Investment
Forex
Accounting
Trade
Logistics
Population
Popular Science
Sociology
Tourism
Others

สนามที่ไม่ชำนาญ (เลือกห้าข้อขึ้นไป) *
Telecom
Computer Hardware
Computer Software
IT 
Electronics
Electrical Equipment
Machinery
Instrument
Energy
Power Industry
Nuclear engineering
Coal
Chemical Engineering
Petroleum
Mineral Resources
Seismology
Culture
Art
History
Archeology
Water Resources
geology
Metallurgy
Light Industry
Textile Industry
Paper Making
Aeronautics
Astronautics
Shipbuilding
Automobiles
Bio-tech
Pharmaceutics
Medical Care
Medical Instruments
Chinese Traditional Medicine
Environment
Military
Philosophy
Religion
Mathematics
Agriculture
Fishery
Husbandry
Forestry
Animal
Plant
Food Processing
Architecture
Civil Engineering
HVAC
Water Supply & Drainage
Building Materials
Non-meta
Metal
Politics
Economy
Physics
geography
Education
Psychology
Law
Management
Quality
Safety
Financing
Securities
Banking
Insurance
Public Finance
Taxation
Investment
Forex
Accounting
Trade
Logistics
Population
Popular Science
Sociology
Tourism
Others

ข้อมูลเพิ่มเติม : เราให้ความสำคัญข้อมูลเพิ่มเติมนี้ โดยเฉพาะประสบการณ์การแปลของคุณ กรุณาเขียนด้วยภาษาอังกฤษ
     (*ข้อจำเป็น)
 

|||||||||||
               

Copyright@ All right Reserved Beijing Ocean Times Translation Service

Addr: Flat 1701, Building 229 ,Wolong compound, Chaoyang District, Beijing 100101

Tel: 0086-10-64986752,13651353194 Fax: 0086-10-64986752
Website:www.ocntrans.com  
 


京ICP备13009464号-1 USER: